Information om hur stubbar ska hanteras ur miljösynpunkt i samband med olika typer av entreprenadarbeten

Gå runt problemet...

Ett alternativ för att hantera stubbar i miljön är naturligtvis att bara låta dem stå kvar. Det fungerar utmärkt ute i skogen men på andra platser är det inte alltid så lämpligt med tanke på att det tar flera decennier för dem att försvinna på naturlig väg.

I grönytor skapar de onödigt merarbete som också har negativa miljöeffekter. Såväl direkt då man måste trimma runt dem som indirekt då de ofta bidrar till nedskräpning.


Vad säger lagen? 

Omhändertagande av stubbar regleras i miljöbalken men där står inte i detalj hur de ska hanteras. Avfallshierarkin (även kallad avfallstrappan) som återfinns i EU:s ramdirektiv för avfall är därför en viktig utgångspunkt vid bedömning av lämplig hantering för olika material och restprodukter. Hierarkin anger att avfall i första hand ska förebyggas. För avfall som ändå uppkommer anger hierarkin att det ska hanteras i följande prioritetsordning:

 1. Återanvändning
 2. Materialåtervinning
 3. Återvinning på annat sätt
 4. Deponering

  1. Återanvändning

  ”Eftersom stubbar utgörs av brännbart/ organiskt material är det oftast ingen lämplig restprodukt att använda i kon- struktioner på grund av risker för framtida sättningar.”

  Gunnar Malm
  Generaldirektör
  Trafikverket

  2. Materialåtervinning

  Är det i särklass lämpligaste sättet att hantera stubbar i såväl anlagda ytor som i entreprenadsammanhang. Det sker genom att man fräser sönder dem på plats vilket innebär att de återgår till naturen snabbare.

  Denna metod innebär även att man kan fräsa en planteringsgrop och plantera ett nytt träd på samma plats om man önskar det.

  3. Återvinning på annat sätt

  Att använda stubbar som energikälla är ett alternativ som är i utvecklingsstadiet i Sverige. Det råder brist på mottagnings- anläggningar inom rimliga avstånd som kan ta emot stubbar för energiåtervinning till en kostnad som kan anses vara samhällsekonomiskt försvarbar.

  4. Deponi

  Att gräva upp stubbar och köra dem till deponi förekommer dessvärre fort- farande på vissa håll men det är inte ett alternativ som är tillåtet. Som följd av den svenska implementeringen av EU- direktivet för avfallsdeponering råder det sedan ett antal år tillbaka deponiförbud för utsorterat brännbart avfall (2002) och för organiskt avfall (2005), deponiförbud som bl.a. omfattar stubbar.


  OBS! All felaktig hantering av avfall är straffbart efter en lagändring som trädde i kraft den 1 maj 2016. Riksdagen antog då regeringens lagförslag i propositionen 2015/16:35 Utvidgad miljöbrotts-bestämmelse och har gjort en lagändring i miljöbalken.


Vårt erbjudande

HasselHolm AB har över 40 års erfarenhet av att avlägsna olika typer av rotsystem. Detta sker med hjälp av en egenutvecklad maskinpark som är optimerad för olika situationer. Vi har gedigen erfarenhet av att fräsa bort stubbar på plats i grönytor. 
Vi har även större maskiner som kan användas för att fräsa stubbtippar och entreprenadytor. Utöver detta kan vi hantera alla typer av rotsystem för att skapa snygga och trygga miljöer. Till exempel rastplatser, gång- och cykelvägar, slyuppslag eller vildvuxna buskage och häckar osv. 
Vårt erbjudande innebär i korthet att försköna miljön på ett miljövänligt sätt. 
 
Minimerar skador, ingen behöver snubbla över "osynliga stubbar" och gräsklipparen slås inte sönder
Lägre totalkostnad - ingen deponi- eller transportkostnad pga efterarbeten 
Helt enkelt - rot och stubbrytning - klart på plats