HasselHolm AB följer självklart de nya reglerna avseende hantering av personuppgifter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl).
GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft under maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen

Det här låter ju väldigt krångligt, men vilka är de viktigaste skillnaderna i den gamla resp den nya förordningen?

GDPR innebär att syftet med att samla in personuppgifter måste vara tydligt, varför behövs uppgifterna och vad ska de användas till?  Insamlandet av uppgifter måste godkännas av kunder och de anställda. Insamlande av uppgifter får inte ske slentrianmässigt ex vis genom sociala medier,

GDPR ger dig rätt  att ta del av den information som insamlats
Du har även rätt till att korrigera och komplettera uppgifter om dig och ditt företag samt
rätten att samtliga
uppgifter raderas när de inte längre behövs.
Några undantag finns dock – t ex skattelagstiftning samt bokföringslagen. De tredje parter som kan bli aktuella är t ex Skattemyndighet, annan myndighet om så är nödvändigt samt Försäkringsbolag vid inträffad skada.

All behandling av kunduppgifter hanteras av vårt system CRM (Customer relationship management)
Där finns uppgifterna bevarade så länge som det behövs för tjänstens utförande samt de i lag reglerade tiderna såsom bokföringslagen.

Vad är det för uppgifter vi behöver?
Den här informationen måste vi ha för att kunna ha kontakt med beställaren och utföra det beställda uppdraget. Vi kommer dock aldrig att sälja eller ge uppgifterna till en tredje part, t ex för annonsering eller reklam

  • Utförlig person- och kontaktinformation sparas endast då arbete utförs för fysiska personer.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik
  • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
  • Geografisk information – din geografiska placering
  • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc

KOM IHÅG! Du har rätt att ta del av all information, rätta till ev.  fel och låta radera all info som inte behövs ur myndighetsperspektiv!