Stød, stubbe og miljøet

Gå rundt om problemet…

Istedet for at håndtere stubbene på voksestedet kan man naturligvis bare lade dem stå. Det fungerer udmærket i skove men andre steder som f.eks. i parker, er det ikke altid en lige god løsning. Man skal tænke på at det kan tage 30-40 år inden stubbene forsvinder ad naturlig vej.

I grønne områder skaber de unødvendigt ekstraarbejde – som også giver negative effekter for miljøet. Både direkte, når man skal trimme rundt om dem, og indirekte, fordi de ofte bidrager som ”affaldsamlere”.

Hvad siger loven?

Håndtering af stød og stubbe reguleres i miljølovgivningen men der står ikke detaljeret hvordan de skal håndteres. Affaldshierakiet, eller miljøtrappen, som findes i EU’s rammedirektiv for affald, er derfor et vigtigt udgangspunkt når man skal vurdere hvorledes man skal håndtere af forskellige materialer og restprodukter.

Affaldsstrategien er at affald i første omgang skal undgås. For affald som alligevel opstår, angiver strategien at det skal håndteres i følgende prioritetsorden:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse/Deponering

1. Forberedelse med henblik på genbrug

”Eftersom stubbe og stød består af brændbart/organisk materiale er det oftest intet godt restprodukt at anvende i konstruktioner på grund af risikoen for sætninger”

Gunnar Malm
Generaldirektör
(Den svenske trafikstyrelse)

2. Genanvendelse

Genanvendelse er så absolut den bedste måde at håndtere stubbe på, både i anlagte områder og i entreprenørsammenhæng. Det sker ved at man fræser stødene på selve voksestedet, hvilket betyder at stødene hurtigere formulder.

Denne metode indebærer også at man kan fræse et plantehul og plante et
nyt træ på det samme sted hvis man vil det.

3. Anden nyttiggørelse

At anvende stubbe som eniergikilde er et alternativ som er på udviklingsstadiet. Det mangler forbrændings-anlæg som på rimelig geografisk afstand kan tage imod stubbe til energi-genbrug – og til en pris som er samfundsøkonomisk ansvarlig.

4. Deponering

At grave stubbe op og køre dem til deponering forekommer desværre stadig på visse steder men det er ikke et alternativ som er tilladt. Som følge af implementeringen af EU-direktivet for affaldsdeponering råder der gennem en årrække deponeringsforbud for sorteret brændbart affald (2002) og for organisk affald (2005) – et deponeringsforbud, som bl.a. omfatter stubbe.

Vore tilbud

HasselHolm AB har snart 40 års erfaring inden for fjernelse af forskellige typer af rodsystemer.

Vi har udviklet en moderne og specialiseret maskinpark, som er optimeret til precis denne type af opgaver. Vi har solid erfaring med at fræse stød og stubbe bort i grønne områder.

Vi har såvel maskiner til større bygge- og anlægsopgaver som maskiner til de mindre eller specialiserede opgaver.

Derudover håndterer vi alle typer af rodsystemer for at skabe pæne og trygge miljøer. F.eks. rastepladser, gang- og cykelstier eller rødder efter vildtvoksende buskads og hække.

Vores tilbud indebærer i al sin korthed at forskønne miljøet på en enkel, nem og miljøvenlig måde.