SWEDEDKNOFIENG

VÄGMÄSTERIER

Minimal trafikstörning.

På specialområdet fräsning i anslutning till vägar är vi väl förtrogna med vad som krävs eftersom vi arbetat med detta i många år. Tack vare vår breda maskinpark och stora maskinkapacitet kan vi genomföra denna typ av uppdrag på kort tid vilket innebär minimala trafikstörningar. Såväl kostnader som trafikanternas irritation (med tillhörande olycksrisker) hålls på så sätt nere vilket gjort oss till favoritvalet för många vägmästerier i Europa.

Eftersom vår utrustning är egenutvecklad är den också anpassad efter den typ av arbeten som vi utför. I praktiken innebär det en mängd fördelar för våra kunder, bland annat att den kan flyttas snabbt mellan olika fräsjobb.

Att ta bort stubbar och buskage minskar självfallet skaderisken vid trafikolyckor men det innebär även lägre underhållskostnader och risker för den personal som är ansvariga för skötsel av dessa ytor.
Det finns följaktligen många bra skäl att ta bort denna typ av hinder och sannolikt är detta anledningen till att efterfrågan på våra tjänster inom området ökat så kraftigt under senare år.

Att vi har så många återkommande kunder tar vi som ett tecken på att man dessutom uppskattar det faktum att vi erbjuder professionell service, baserat på 27 års erfarenhet!


För ekomonin och miljön
Utöver sparade kostnader för grävmaskiner, dumprar, bortforsling och deponi innebär stubbfräsning även fördelar för miljön. Metoden innebär ju helt enkelt att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial.
Vägmästerier

Detta tjänar ni också!
• Lägre underhållskostnader
• Korta avbrott och minimal störning
• Ingen återställandekostnad
• Mindre risk för skador på   människor och maskiner
• Ingen deponikostnad
• Ökad trafiksäkerhet

Vanligaste tjänster efterfrågade
av Gatu- och vägmiljö
Skötselfräsning thumb thumb thumb
Djupfräsning thumb thumb thumb
Specialfräsning   thumb thumb
Buskage- & häckfräsning thumb thumb thumb
Extensiv fräsning thumb thumb thumb
Fräsning av rotvältor     thumb
line
Mycket vanligt thumb thumb thumb
Relativt vanligt   thumb thumb
Mindre vanligt     thumb